สารจากประธานรุ่น

29 06 2009

สวัสดีครับเพื่อนๆ สิงห์แดง รุ่น 20

                 ตามที่เพื่อนๆ ได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานชมรมสิงห์แดง รุ่น 20 และที่ประชุมมีฉันทามติให้จัดตั้ง ‘กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนสิงห์แดง 20 ‘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก สิงห์แดงรุ่น 20 และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรุ่น ‘สิงห์แดง20’  ในโอกาสต่างๆนั้น  ผมได้เปิดบัญชี ‘กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนสิงห์แดง 20’  ณ ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่อย กระทรวงแรงงาน เลขที่บัญชี 383-0-08334-3  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ..

                 บัดนี้เพื่อนๆสิงห์แดง หลายท่านได้กรุณาบริจาคเงินเข้าบัญชีฯดังกล่าว จึงขอเรียนให้ทราบว่า ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ในกองทุนมีเงิน 1,045,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  หากท่านที่ประสงค์จะร่วมสมทบกองทุนฯ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว โปรดส่งโทรสาร หรือ ส่งอีเมล์ มายัง คุณ มานพ ตั้งอุสาหะ ด้วย เพื่อจะได้ตอบรับเงิน และเวียนแจ้งเพื่อนๆ ให้ทราบยอดเงินกองทุนฯต่อไปครับ

                                                                                                สมชาย  ชุ่มรัตน์

                                                                                  ประธานชมรมสิงห์แดง รุ่น 20

GetAttachment3

สังสรรค์สิงห์แดง รุ่น 20

tn

Advertisements