Album_งานเลี้ยงสิงห์แดง รุ่น 20

ประกวด ฉันทอง

ประกวด ฉันทอง

อรรถชัย บุรกรรมโกวิท ( เจี๊ยบ)

อรรถชัย บุรกรรมโกวิท ( เจี๊ยบ)

พล.ต.ต.ราเชนทร์ ชื่นกมล

พล.ต.ต.ราเชนทร์ ชื่นกมล

ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล

ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล

ใหญ่ โรจน์สุวณิชกร

ใหญ่ โรจน์สุวณิชกร

**

***

กุลชลี เตียวตะกูล (ดีพร้อม)

กุลชลี เตียวตะกูล (ดีพร้อม)

จักรพันธุ์  ชัยบัณฑิต

จักรพันธุ์ ชัยบัณฑิต

สมพร บุรินทราชิกุล

สมพร บุรินทราชิกุล

***

สมชาย อัชฌากุล

สมชาย อัชฌากุล

น้อย

น้อย

บัณฑูร วีระประจักษ์

บัณฑูร วีระประจักษ์

รัฐพล มีธนาถาวร

รัฐพล มีธนาถาวร

ไชยวัฒน์ ฉลองพันธรัตน์

ไชยวัฒน์ ฉลองพันธรัตน์

สุชาติ

สุชาติ

สมลักษณ์ ( แอม )

สมลักษณ์ ( แอม )

บีบีซาฟียา เบ็ญจมสุรทิน

บีบีซาฟียา เบ็ญจมสุรทิน

ชาญยุทธ โฆศิรินนท์

ชาญยุทธ โฆศิรินนท์

กิตติ ลิ้มชัยกิจ

กิตติ ลิ้มชัยกิจ

สมชาย ( แก้ว )

สมชาย ( แก้ว )

จงกล เกตุพิชัย

จงกล เกตุพิชัย

อ๊อด

อ๊อด

จารุพงศ์ พลเดช

จารุพงศ์ พลเดช

เสาวลักษณ์ ชยานุวัชร

เสาวลักษณ์ ชยานุวัชร

***

สวัสดิ์  ดารานนท์

สวัสดิ์ ดารานนท์

***

***

จิราภรณ์ เกษรสุจริต

จิราภรณ์ เกษรสุจริต

สุทิน  อุทัยธำรงค์

สุทิน อุทัยธำรงค์

นิยดา คุวันทรารัย

นิยดา คุวันทรารัย

ก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล

ก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล

ภาวิณี เตชะตานนท์( ชุติมาเทวินทร์)

ภาวิณี เตชะตานนท์( ชุติมาเทวินทร์)

****

IMG_0455

****

สุจิตรา บุญชู

สุจิตรา บุญชู

IMG_0451

***

IMG_0450

***

เชาว์ เปล่งวิทยา

เชาว์ เปล่งวิทยา

ยิ้ม

ยิ้ม

มนัททวี วจนะเสถียร

มนัททวี วจนะเสถียร

IMG_0466

***

IMG_0439

สังสรรค์

All_pictures_061

สิงห์แดง 20

สิงห์แดง 20

สิงห์แดง 20

สิงห์แดง 20

สิงห์แดง 20

สิงห์แดง 20

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: